Säätiön piirissä toimivien julkaisuja

Fadjukoff, P. (2018) Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle! Edelläkävijänä Keski-Suomen ihmislähtöisen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Saatavana: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59284/978-951-39-7494-7.pdf

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014. Eriarvoistuva lapsuus. Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:3.

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2018:1. http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2018/02/LA_eduskuntakertomus_2018_netti_SU.pdf

Pulkkinen, L. (2013). Goals for the Decade of Childhood 2012-2022 based on ten pillars of a good childhood: a Finnish perspective. In B. Heys, M. Matthes, & P. Sullivan (Eds.). Improving the quality of childhood in Europe 2013 (Vol. 4, pp. 158-171). East Sussex, UK: ECSWE (European Council for Steiner Waldorf Education). Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Pulkkinen, L. (2014) Positive Human Development: A Spontaneous or Guided Process? Policy Lessons from 45 Years of Longitudinal Research in Finland. In M. Matthes, L. Pulkkinen, L. M. Pinto & C. Clouder (Eds.), Improving the quality of childhood in Europe, Vol. 5 (pp. 58-73). Brussels, Belgium: Alliance for Childhood European Network . Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Pulkkinen, L. (2015). Innostava koulupäivä: Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:6. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-341-5

Pulkkinen, L. (2016). An inspiring school day: An effort to transform research findings into policy. In M. Matthes, L. Pulkkinen, B. Heys, C. Clouder, & L. M. Pinto (Eds.), Improving the quality of childhood in Europe, Vol. 6 (pp. 52-69). Brussels, Belgium: Alliance for Childhood European Network. Saatavana: www.allianceforchildhood.eu/publications

Pulkkinen, L. (2017). Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged. (Yhteistyössä Katja Kokon kanssa). Lontoo: Routledge.

Pulkkinen, L. (2018). Kohti yhteistä lapsikäsitystä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 12. Helsinki: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-086-0

Pulkkinen, L. & Metsäpelto, R-L. (2014). Kerhotoiminta tukee oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä ja koulusuoriutumista. NMI-Bulletin, 24 (3), 31-43.